Sat, Dec 20, 2014 11:55
HomeMost Recent NewsLone Star Business BlogContact Us
Advertise with Texas Business
On Top Of The Tower Of Babel
On Top Of The Tower Of Babel | Google, Sweden, Chinese, Apple, iPod, Russia, Greek, Arabic,

I can speak many languages, with software-aided assistance.

Here’s a recent conversation:  

Swedish friend: Intensivroddkurs hela helgen.. och nu pa kvallen gungar hela jag

Alan Nelson:   Are you saying rowing, like rowing a boat?

Swedish friend:  Yeah...I am doing a rowing course all weekend... You are good at Swedish :)

Alan Nelson:  No, wish I did speak Swedish. Just ran it through a translator! Have a great weekend! Sounds fun!

Swedish friend: Google translate?:) U2- have a good weekend and say hi to the others

 Alan Nelson:   Ja, det är Google översättare. Jag ska berätta för dem hej. (Hope that came out right)

Swedish friend:   perfect :)

 Then I used the program to contact a friend in Finland.

Alan Nelson: Hei.  Hyvä nähdä sinut FB. Olen käyttäen Google kääntäjä, joten toivon, että tämä on järkevää.

Finnish friend:  It actually makes sense. Seeing you writing Finnish is a scary experience!

The numbers of languages in the world always has been a barrier to trade.  The confusion and increase in the languages date back to an ancient Greek tradition that Mercury (Hermes) is associated with communication and interpretation and confused the languages that created great discord among peoples.  And there is that disturbing Tower of Babel story from Genesis.

Google Translate is becoming the “babel-fish” envisioned by Douglas Adams in his Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, only you don’t need to stick a fish in your ear.  While it’s still too early to use this for official translations of business conversations and documents, Google Translate and other language interpretation programs  changed the business landscape by imbedding itself in commerce.

For example, MacMagazine reported last week a source it translated from the Portuguese that Apple plans to introduce a new iPod lineup.  Youtube increased its upload limit to 15 minutes and also gives you the option to use Google’s Translate to make your 15 minutes of fame international.

British Columbia Royal Canadian Mounted Police, which is required to provide information in French and English, removed Google translate from its site last week after complaints from Radio Canada’s French language department.

.The increasing ability to communicate with others in their own language, despite the glitches, is here.  Here’s to friends and commerce as we toast that tower, long distant in the past, rising to the strasosphere and beyond once again.

And to my international friends, here’s the column translated below, software glitches included, into Arabic, Russian, Spanish, Greek and Chinese via Google Translate.  Feel free to add your own translations:

 

وبالاضافة الى برج بابل

أستطيع أن أتكلم لغات عديدة ، وبمساعدة برنامج المساعدة. هنا محادثة الأخيرة :

السويدية صديق : Intensivroddkurs الحله helgen.. اوتش kvallen سنويا نو الحله gungar الفريق الاستشاري المشترك

آلان نيلسون : هل أنت تقول التجديف ، مثل زورق التجديف؟

السويدية صديق : نعم... وأنا أفعل دورة التجديف كل عطلة نهاية الأسبوع... كنت جيدة في السويدي :)

آلان نيلسون : لا ، أنا لم أتكلم ترغب السويدية. جريت عليه من خلال مترجم! وقد كبيرا فى نهاية الاسبوع! يبدو المتعة!

صديق السويدية : جوجل تترجم؟ :) U2 ، وعطلة نهاية اسبوع جيدة ويقول مرحبا للآخرين

آلان نيلسون : جعفر ، مخبر الشرطة är جوجل översättare. النتوء سكا ماركا för berätta hej. (على أمل أن يخرج اليمين)

الكمال السويدية صديق : :)

وبعد ذلك استخدم برنامج للاتصال على صديق في فنلندا.

آلان نيلسون :

هيئة التعليم العالي. sinut النهضة Hyvä أف ب. Olen käyttäen جوجل kääntäjä ، toivon joten ، دمياط تاما على järkevää.

صديق الفنلندية : إنه في الواقع يجعل الشعور. رؤيتكم كتابة الفنلندية هي تجربة مخيفة!

مترجم جوجل آخذة في التحول إلى "بابل الأسماك" التي توخاها ادامز دوغلاس في دليل المسافر بالتماس الجولات المجانية له لغالاكسي ، إلا أنك لا تحتاج إلى عصا سمكة في أذنك ، ففي الوقت ما زال مبكرا جدا لاستخدام هذا لترجمة رسمية من المحادثات التجارية والوثائق ، وغيرها من اللغات تفسير تغيرت برامج جوجل ترجمة الأعمال من خلال المشهد beoming جعلهما في التجارة.

وذكرت الاسبوع الماضي MacMagazine مصدر ترجمته من اللغة البرتغالية أن أبل تخطط لإدخال بود تشكيلة جديدة. يوتيوب تحميل زيادة الحد الى 15 دقائق ، ويتيح لك ايضا خيار استخدام مترجم جوجل ليصبح لديك 15 دقيقة من شهرة عالمية.

كولومبيا الكندية الملكية شرطة الخيالة ، الذي هو مطلوب لتوفير المعلومات باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وإزالة البريطانية جوجل ترجمة من موقع لها في الاسبوع الماضي بعد شكاوى من كندا في قسم اللغة الفرنسية راديو.

عدد اللغات في العالم كانت دائما حاجزا أمام التجارة ، والارتباك وزيادة عدد اللغات التي تعود إلى التقاليد القديمة واليونانية أن عطارد (هيرميس) مقترن الاتصال والتفسير والخلط بين اللغات التي خلقت الشقاق الكبير بين الشعوب ، وهناك قلق من أن برج بابل من قصة سفر التكوين.

زيادة القدرة على التواصل مع الآخرين في لغتهم الخاصة ، على الرغم من بعض الثغرات ، وهنا. هنا إلى الأصدقاء والتجارة ونحن نخب هذا البرج ، بعيدة طويلة في الماضي ، وارتفع إلى strasosphere وما بعدها مرة أخرى.

 

 

The Вавилонская башня

Я могу говорить многих Языки, с программным обеспечением автоматизированного помощи.

Вот недавний разговор:

Шведский другу: Intensivroddkurs HeLa helgen .. оч ню годовых kvallen gungar HeLa прореха

Алан Нельсон: Вы хотите сказать, гребля, гребля, как лодку?

Шведский другу: Да ... Я делаю гребле, конечно, все выходные ... Вы хорошо на шведском:)

Алан Нельсон: Нет, я хотел говорить шведский. Просто бежал через переводчик! У хороших выходных! Звуки веселья!

Шведский другу: Google перевести?:) U2-есть хорошие выходные и сказать привет к другим

Алан Нельсон: Ja, Det är Google översättare. Jag ска berätta немецких марок Хэй. ("Надежда", что вышел справа)

Шведский другу: отлично:)

После этого я использовал программу связаться с другом в Финляндии.

Алан Нельсон:

Hei. Hyva Нахда sinut FB. Олен käyttäen Google kääntäjä, joten toivon, ВАВТ там на järkevää.

Финский другу: Это действительно имеет смысл. Видя, вы пишете финский страшный опыт!

Количество Языки в мире всегда была барьером на пути торговли. Путаницы и увеличение Языки восходят к древней греческой традиции, что Меркурий (Hermes) связана с коммуникацией и интерпретации и спутал Языки, которые создал великий раздор между народами . И в том, что тревожные Башня Вавилонская история из Книги Бытия.

Google Translate становится "Вавилон-рыба", предусмотренных "Дуглас Адамс в своей Руководство Автостопом по галактике", только не нужно придерживаться рыба в ухе. Хотя еще слишком рано, чтобы использовать эту официальные переводы деловых разговоров и документы, Google Translate и других программ устного перевода изменили бизнес пейзаж вложения себя в торговле.

Например, MacMagazine сообщила на прошлой неделе источник в ее переводе с португальского, что Apple планирует представить новый IPod список. Youtube увеличил лимит отгрузки до 15 минут и также дает вам возможность использовать в Перевести Google сделать свой 15 минут славы международной .

Британская Колумбия Королевской канадской конной полиции, которая необходима, чтобы представить информацию на французском и английском, удалить Google перевод из сайта на прошлой неделе после жалобы с французского языка отдела Радио Канада.

.

Расширение возможностей для общения с другими людьми на их родном языке, несмотря на сбои, находится здесь. Вот с друзьями и торговли, как мы тост, что башня, давно далекие в прошлом, поднимаясь к strasosphere и за ее пределами еще раз. 

И к моему международных друзей, вот колонке излагаются ниже, программное обеспечение сбоев включены, в арабском, русском, испанском и греческом с помощью Google Translate. Стесняйтесь добавлять свои собственные переводы:

Encima de La Torre de Babel

Yo puedo hablar muchos idiomas, con la asistencia asistida por software.

He aquí una conversación reciente:

Sueca amigo: hela Intensivroddkurs Helgen .. nu pa och jag kvallen gungar hela

Alan Nelson: ¿Estás diciendo remo, como remar en un bote?

amigo sueca: Sí ... estoy haciendo un curso de remo fin de semana ... Eres bueno para sueca:)

Alan Nelson: No, deseo que hablaba sueco. Sólo se ejecutó a través de un traductor! Tener un gran fin de semana! Suena divertido!

Sueca amigo: "Google Translate?:) U2 tienen un buen fin de semana y saludar a los demás

Alan Nelson: Ja, det är Google översättare. Jag ska berätta för hej dem. (Espero que salió a la derecha)

Sueca amigo: perfecto:)

Luego utilizó el programa para comunicarse con un amigo en Finlandia.

Alan Nelson:

Hei. Hyvä Nahda sinut FB. Olen käyttäen Google kääntäjä, toivon joten, Etta tama en järkevää.

amigo en finés: En realidad tiene sentido. Al ver que la escritura en lengua finesa es una experiencia espantosa!

El número de lenguas en el mundo siempre ha sido un obstáculo al comercio. La confusión y el aumento de las lenguas se remontan a una antigua tradición griega que Mercurio (Hermes) se asocia con la comunicación y la interpretación y confundió las lenguas que creó gran discordia entre los pueblos . ¿Y hay que perturbar la Torre de Babel historia del Génesis.

Traductor Google se está convirtiendo en la "babel-peces" previsto por Douglas Adams en su autoestopista Guía de la Galaxia, sólo que no es necesario meter un pez en el oído. Si bien es aún demasiado pronto para usar esto para las traducciones oficiales de las conversaciones de negocios y documentos, Google Translate y otros programas de interpretación del lenguaje cambió el panorama de los negocios por sí incrustan en el comercio.

Por ejemplo, MacMagazine informó la semana pasada una fuente que traducido del portugués que Apple planea introducir una línea de producto iPod nuevo. Youtube aumentó su límite de subida a 15 minutos y también te da la opción de utilizar el Google Translation para hacer sus 15 minutos de fama internacional .

Columbia Británica Real Policía Montada del Canadá, que está obligado a proporcionar información en francés e Inglés, eliminado traductor Google de su sitio la semana pasada después de las quejas del francés lengua departamento Radio Canadá.

.

La creciente capacidad para comunicarse con los demás en su propio idioma, a pesar de los fallos, está aquí. He aquí a los amigos y el comercio como brindamos esa torre, de larga distancia en el pasado, llegando a la strasosphere y más allá una vez más. 

Y a mis amigos internacionales, aquí está la columna traducido a continuación, problemas en el software incluido, al árabe, ruso, español y griego a través de Google Translate. Siéntase libre de añadir sus propias traducciones:

Στην κορυφή του Πύργου της Βαβέλ

Μπορώ να μιλήσω πολλές γλώσσες, με τη βοήθεια λογισμικού βοήθεια.

Εδώ είναι μια πρόσφατη συνομιλία:

Σουηδική φίλος: Intensivroddkurs HeLa helgen .. och pa nu kvallen HeLa gungar jag

Alan Nelson: Είστε λέει κωπηλασία, όπως κωπηλασία σκάφος;

Σουηδική φίλος: Ναι ... Κάνω μια πορεία κωπηλασίας όλο το Σαββατοκύριακο ... Είστε καλός στη σουηδική γλώσσα:)

Alan Nelson: Όχι, δεν επιθυμώ έκανα μιλήσω σουηδικά. Ακριβώς έτρεξε μέσα από ένα μεταφραστή! Έχετε ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο! Ήχοι διασκέδαση!

Σουηδική φίλος: Το Google μεταφράζει;:) U2-έχουν ένα καλό Σαββατοκύριακο και να πω ένα γεια στους άλλους

Alan Nelson: Ja, det är Google översättare. Jag ska berätta hej DEM για το. (Ελπίδα που βγήκε δεξιά)

Σουηδική φίλος: τέλεια:)

Κατόπιν χρησιμοποίησα το πρόγραμμα να επικοινωνήσουν με ένα φίλο στη Φινλανδία.

Alan Nelson:

Hei. Hyvä Nahda sinut FB. Olen käyttäen Google kääntäjä, joten toivon, Etta Tämä για järkevää.

Φινλανδική φίλος: Είναι πραγματικά νόημα. Βλέποντας σας γραπτώς Φινλανδίας είναι μια τρομακτική εμπειρία!

Οι αριθμοί των γλωσσών στον κόσμο έχει πάντα ένα εμπόδιο στο εμπόριο. Η σύγχυση και η αύξηση του γλώσσες ημερομηνία back σε ένα ancient Greek παράδοση that Ερμής (Hermes) σχετίζεται με communication και ερμηνεία σύγχυση και τις γλώσσες που δημιούργησε great διχόνοιας among λαών . Και εκεί είναι ότι ανησυχητικά Πύργος της Βαβέλ από την ιστορία Genesis.

Το Google Translate γίνεται η "Βαβέλ-ψάρια" που οραματίζεται Douglas Adams στο Οδηγός εκλιπαρών μεταφοράν επί αυτοκινήτου του στον Γαλαξία, μόνο εσείς δεν χρειάζεται να κολλήσει το ψάρι στο αυτί σας. Ενώ είναι ακόμη πολύ νωρίς για να χρησιμοποιήσετε αυτό για επίσημες μεταφράσεις των συνομιλιών των επιχειρήσεων και τα έγγραφα, το Google Translate και άλλων προγραμμάτων ερμηνεία γλώσσα άλλαξε το τοπίο των επιχειρήσεων από την ίδια εμβάπτισης στο εμπόριο.

Για παράδειγμα, MacMagazine ανέφερε την περασμένη εβδομάδα μια πηγή που μεταφράζονται από την πορτογαλική ότι η Apple σχεδιάζει να εισαγάγει ένα νέο iPod lineup. Youtube αυξημένη όριο του upload έως 15 λεπτά και σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Translate Google για να κάνουν τα λεπτά σας 15 της φήμης των διεθνών .

British Columbia Royal Canadian Mounted Αστυνομίας, το οποίο υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες στα γαλλικά και στα αγγλικά, αφαιρείται το Google μεταφράζει από την εβδομάδα της τόπο την τελευταία, μετά τις καταγγελίες από τη γαλλική γλώσσα υπηρεσία ραδιοφώνου Καναδά.

Η αυξανόμενη ικανότητα να επικοινωνούν με άλλους σε γλώσσα δική τους, παρά τις δυσλειτουργίες, είναι εδώ. Εδώ στους φίλους και το εμπόριο καθώς φρυγανιά ότι πύργος, πολύ μακρινό στο παρελθόν, για να αυξάνεται η strasosphere και πέρα άλλη μια φορά. 

Και στους φίλους μου διεθνείς, είναι εδώ η στήλη μεταφραστεί παρακάτω, δυσλειτουργίες λογισμικό που περιλαμβάνεται, στα αραβικά, ρωσικά, ισπανικά, ελληνικά και μέσω του Google Translate. Αισθανθείτε ελεύθερος να προσθέσει μεταφράσεις δικό σας:

作者:頂巴別塔

我能說多國語言,與軟件輔助援助。

下面是最近的談話:

瑞典朋友:Intensivroddkurs的HeLa海爾根.. 阿女的HeLa聯合諮詢組每年kvallen gungar

阿蘭尼爾森:你是說賽艇,划艇像一條船?

瑞典的朋友:是啊...我做了賽艇...當然,所有的週末 你是善於瑞典:)

阿蘭尼爾森:不,我想講瑞典語。 只要運行它通過一個翻譯! 有一個偉大的週末! 好像很有趣!

瑞典朋友:谷歌翻譯?:)U2樂隊,有一個良好的週末,打個招呼別人

阿蘭尼爾森:滋,行列式河谷歌översättare。 捷豹斯卡berätta hej的數字高程模型。 (希望出來的權利)

瑞典朋友:完美:)

然後我用一個程序來聯繫朋友在芬蘭。

阿蘭尼爾森:

喜。Hyvä納哈達錫努特庫務局。 奧倫käyttäen谷歌kääntäjä,joten toivon,埃塔塔馬上järkevää。

芬蘭朋友:它實際上是很有意義的。 看到你寫的芬蘭是一個可怕的經驗!

這些數字語言在世界上一直是一種貿易壁壘。的混亂,增加了語言可以追溯到古希臘傳統,水星(愛馬仕)是與溝通和解釋,並混淆了語言不和各國人民之間的偉大創造。還有令人不安的是,巴別塔故事的起源。

谷歌翻譯,正在成為“通天塔魚”設想由道格拉斯亞當斯在他的漫遊指南,以銀河,只有你並不需要堅持一條魚在你的耳朵。儘管它仍然為時過早使用這項官方翻譯業務交談和文件,谷歌翻譯和其他語言的解釋程序改變了商業環境的嵌入自己的商業。

例如MacMagazine報導上週一個源頭加以翻譯來自葡萄牙,蘋果計劃推出一個new iPod的陣容。YouTube上increased其上傳limit 15分鐘,也可讓您選擇使用谷歌的翻譯,讓您15分鐘的名聲國際。

不列顛哥倫比亞省加拿大皇家騎警,這是必須提供的資料,法語和英語,清除其網站谷歌翻譯從上週的投訴後,從收音機加拿大的法語系。

溝通能力的提高與他人在他們自己的語言,儘管這些瑕疵,就在這裡。這裡的朋友和商業為我們祝酒辭中塔,長在遙遠的過去,上升到了strasosphere及以後再一次。 

和我的國際友人,這裡的翻譯下面列,包括軟件故障,成阿拉伯文,俄文,西班牙文,希臘通過谷歌翻譯。隨意添加自己的翻譯: